สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ

หมู่ที่ 5 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
042 - 298296 , E-mail : nongwuaso@udnonthani.doae.go.th